Om länkarna

Välkommen till

Sällskapet Länken HVB hem


Länken är en ideell organisation, medlem av Länkarnas Riksförbund.

Föreningen bildades den 16 september 1951.


Vi driver en konvalescentavdelning för missbrukare som vill få till stånd

en förändring av sitt liv. Avdelningen har 19 platser.

Vår verksamhet bygger på principen:

Som du själv har blivit hjälpt skall du hjälpa andra.


All personal som jobbar här har själva egna erfarenheter av missbruk

och vet vad det handlar om.

Vi har ett behandlingsprogram, men anser att varje människa

är unik och lägger stor vikt vid varje persons utveckling.


Det är viktigt att hitta andra sysselsättningar när man försöker ändra

sitt beroende. Vi har därför väldigt mycket aktiviteter.

I våra lokaler finns biljard, bastu

och 2 TV-rum.

Dessutom finns en verkstad för den som är intresserad av att syssla med

något sådant.

Aktiviteter blir det också ibland för boende och medlemmar.


Vår förhoppning är att ni skall finna att vår verksamhet kan vara något för er.

Har ni några frågor så går det bra att ringa: 035 - 12 19 60

Länkarnas 7 Punkter utgör det grundläggande och principiella rättesnöret för Sällskapen Länkarna i Sverige.


 


Programmet används för att våra medlemmar skall uppnå nykterhet och bibehålla den.Länkarna har arbetat i mer än 60 år med ett och samma sjupunkts- program som rättesnöre. Det är vår plattform och en del av vår historia, och har fått stå kvar utan ändringar i texten. Tycker du att språket verkar ålderdomligt? Kanske!

Men vi vet att programmet fungerar lika bra nu som när det formulerades.


1. Du måste erkänna, att du är alkoholist. Detta innebär inte bara att du inte kan sköta sprit, att livet blivit outhärdligt för dig och din omgivning och att du inte kan sköta dig själv, utan det viktigaste är, att när du en gång är alkoholist så kommer du i all framtid att vara det. Du skall möjligen så småningom kunna kalla dig för nykter alkoholist. Om vi så håller upp i tio år, så kvarstår fortfarande vår sjukliga känslighet för sprit. Vi betraktar alkoholismen som en sjukdom, närmast en allergisk, mot vilken läkarvetenskapen ännu inte lyckats frambringa någon anti-kropp. Enda möjligheten för oss är alltså att fullständigt och för all framtid sluta upp att använda sprit.


2. Om du inte – liksom vi övriga i det här sällskapet – redan har förstått, att du inte av egen kraft kan bli kvitt ditt spritbegär, så måste du snarast möjligt bli absolut övertygad om detta faktum. Den kraft, som hjälper oss är naturligtvis mycket större än vår egen, och erfarenheten gör, att vi obetingat tror på den.

Du själv måste komma till absolut tro på denna kraft, antingen du nu tror, att kraften kommer från någon högre makt, från den varma gemenskapen inom detta sällskap eller från Länkarnas erfarenheter.


3. Du måste ändra din livsinställning. Detta betyder inte, att du skall ändra dina politiska åsikter eller någonting dylikt. Nej, ändringen ligger betydligt djupare än så. Det skulle föra alltför långt att just nu gå in på alla detaljer. Så småningom får du del av och kommer att förstå denna viktiga punkt i sin helhet.

Nu skall vi bara beröra två detaljer.

För det första: Alkoholisten är en av de största egoister som finns. Det låter hårt, men om du tänker efter skall du säkert finna, att det är sanning, och du måste ändra på denna din egoistiska inställning.

Tänk inte bara på dig själv utan tänk mycket mer på andra.

Ställ inte högre krav på dina medmänniskor an vad du ställer på dig själv.


4. Företag en grundlig granskning av dina moralbegrepp. Vi eftertraktar absolut ärlighet, renhet, kärlek till medmänniskor och osjälviskhet.


5. Dryfta dina missförhållanden och erkänn dina fel och brister för någon annan människa. Detta har vi funnit vara en av de viktigaste punkterna.

Gå inte själv och bär på något, som är det minsta tvivelaktigt.

Dina kamrater i Länkarna vill ingenting hellre än att dela dina bekymmer och

genom sin erfarenhet hjälpa dig att bära dem och hjälpa dig att lösa dina problem. Om du "gömmer" någonting, så går du och bär en onödig börda, som drar ner dig och då kommer fienderna: harm, hat, oro, fruktan, självhävdelse och spritbegär. Tala med någon kamrat, som du särskilt mycket sympatiserar med och du skall finna, att det lättar. Du går friare, starkare och säkrare genom vardagens prövningar och bekymmer. I detta sammanhang skulle vi vilja framhålla: Tro inte att det bara är dina närmaste, som vet att du är alkoholist. Det vet varenda människa, som du på något sätt kommit i beröring med.

Du kan inte dölja det och det kostar dig bara en massa energi att försöka göra det.

Den energin bör du spara till något viktigare och bättre.


6. Gör upp med alla personer till vilka du står i något missförhållande.

Det kan vara någon som gjort dig orätt i handling eller ord och det kan vara någon som du själv förorsakat skada på ena eller andra sättet.

Gör upp en lista för dig själv på dessa personer.

Begrunda noga varje persons beteende mot dig och tänk efter om inte du själv också i någon mån varit orsak till missförhållandet.

Om du skulle ha rent samvete och den andre alltså har fel, så glöm för all del inte att denne – liksom du – kanske också är en lidande människa, vilket du aldrig tänkt på.

Det kan vara fråga om t. ex. självhävdelse, mindervärdighetskomplex, maktbegär eller dylikt. Behandla då honom eller henne som en sjuk människa och visa överseende och villighet att ursäkta. Tänk efter vilken betydelse dessa oförrätter har för dig och om du över huvud taget kan göra något åt dem. Om du inte kan det, så gå inte och bär på något agg. Det kostar bara energi och den kan du ha bättre användning för. De personer, som du har gjort orätt, skall du göra upp med. Om detta dämpar din egen självhävdelse, så är det bara nyttigt mot spritbegäret. Gäller det pengar som skall betalas igen, så gör det så långt du förmår. Så mycket pengar som du får i händerna, när du slutat dricka sprit, har du nog inte haft på mycket länge. Gäller det en annan oförätt du gjort någon, så tillstå för denne ditt fel. Det räcker inte bara med att be om ursäkt, du måste försöka gottgöra vad du förbrutit.


7. När du nu kommit ifrån spriten och det har du, om du arbetat efter de här punkterna, så har du upplevt någonting som du inte kan tacka enskilda människor för. Du får tacka genom att hjälpa andra alkoholister, och det är det enda vi begär av dig.

Länkens ändamål är:


• att hjälpa den alkoholsjuke tillfriskna, om han eller hon själv vill,


• att sprida upplysning om Länkidén i syfte att väcka den alkoholsjukes

insikt om spritens skadeverkningar,


• att ge den sjuke varm gemenskap, kamratskap och god förståelse,


• att alltid med skärpa framhålla människors rätt att leva och överleva

som människor,


• att hjälpa andra, såsom vi själva blivit hjälpta.”Om du inte planerar din framtid gör någon annan det för dig!”